abcfirany.pl
Koszyk
Panel klienta
Kontakt
abcfirany.pl
Koszyk
Strona główna ? Regulamin VOUCHER

Regulamin VOUCHER

Regulamin Zakupu usługi „Voucher” w sklepie internetowym abcfirany.pl obowiązujący od dnia 2021-11-08:

 

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez DUET OLEJNIK AGNIESZKA, właściciel marki abcfirany.pl z siedzibą ul. Piaseczyńska 13a 05-600 Grójec, identyfikująca się numerem NIP: 7971499365, REGON:672772713

 

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE        

A. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 

        1. VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do dokonania zakupu z wykorzystaniem rabatu równego wartości VOUCHERA, na dowolny zakup w sklepie internetowym abcfirany.pl w terminie określonym w VOUCHERZE
 

        2. KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w abcfirany.pl – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek – VOUCHER.
 

        3. OBDAROWANY – osoba, której po dokonaniu zakupu i okazaniu VOUCHERA przysługuje rabat w wysokości wartości VOUCHERA, określonego w  niniejszym regulaminie.
 

        4. PRODUKT – wszystkie rodzaje produktów i usług dostępnych na stronie www.abcfirany.pl
 

        5. OKRES WAŻNOŚCI – dotyczy VOUCHERA, oznacza czas, w którym VOUCHER musi zostać zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI wynosi 1 rok od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź od daty zakupu. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI może być krótszy, np. gdy PRODUKT zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na VOUCHERZE oraz w regulaminie danej akcji promocyjnej. OKRES WAŻNOŚCI zwykle podany jest na VOUCHERZE.
 

        6. REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionego przez KLIENTA PREZENTU na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI, gdy VOUCHER jest opłacony.
 

        7. KOD VOUCHERA – jest to ciąg cyfr i liter, który identyfikuje kod rabatowy i jest niezbędny do złożenia ZAKUPU. Jego znajomość uprawnia do wykorzystania VOUCHERA. Nie należy udostępniać go osobom nieupoważnionym do realizacji PREZENTU.
 

        8. NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje każde osobne zamówienie.
 

        9. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura abcfirany.pl podanych na stronie abcfirany.pl z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 

        10. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim abcfirany.pl skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta metodę dostawy.
 

        11. PRZELEW TRADYCYJNY – płatność wykonywana przez Klienta poprzez bankowe konto internetowe lub w placówce banku lub na poczcie.
 

        12. PRZELEW ELEKTRONICZNY – płatność wykonywana przez Klienta z bankowego konta internetowego, za pośrednictwem systemów płatności on-line, zgodnie z regulaminami dostawców usług.
 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

A. Warunkiem skorzystania z usług „Voucher” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu.
 

        1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

                a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),

                b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.),

                c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.),

                d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 

        2. Kontakt z abcfirany.pl możliwy jest:

                a) za pośrednictwem poczty elektronicznej info@abcfirany.pl

                b) na stronie facebook – „abcfirany.pl -pomysły na dekoracje okien” w wiadomości prywatnej,

                c) telefonicznie pod numerem Infolinii: 506 99 33 37,

                d) pisemnie na adres: DUET OLEJNIK AGNIESZKA ul. Piaseczyńska 13a, 05-600 Grójec
 

B. Abcfirany.pl przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy SYSTEMU (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego VOUCHERA) ponosi wyłącznie KLIENT.
 

C. Wydawca zobowiązuje się w zamian za otrzymanie od KLIENTA środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej VOUCHERA, do przekazania KLIENTOWI VOUCHERA i do przyjmowania go do realizacji w sklepie wydawcy. Otrzymanie VOUCHERA nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna VOUCHERA, co w szczególności oznacza iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do VOUCHERÓW
 

D. VOUCHER nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu
 

E. Ponieważ VOUCHER jest realizowany na okaziciela, realizacja będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy OBDAROWANY wejdzie w posiadanie VOUCHERA w sposób nieuprawniony.
 

F. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie VOUCHERA po przekazaniu go KLIENTOWI.
 

 

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

A. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM lub DZIAŁ SPRZEDAŻY.
 

        1. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM (samodzielnie na stronie internetowej) następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a) wybranie PRODUKTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,

b) wybranie metody dostawy i sposobu dokonania przedpłaty za PRODUKT,

c) podanie swoich niezbędnych danych (w zależności od wybranej formy dostawy niezbędne może być podanie następujących danych: adres email, imię, nazwisko, nr. telefonu, adres dostawy),

d) podanie pozostałych informacji podążając za informacjami w koszyku,

e) finalizacja zamówienia wraz z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Vouchera, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”,

f) po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
 

        2. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i Płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu, co z kolei jest uważane za zobowiązanie uiszczenia całości przedpłaty. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z abcfirany.pl.
 

        3. W przypadku dokonania zamówienia PRODUKTU w ramach kontaktu z DZIAŁEM SPRZEDAŻY , za moment zawarcia umowy uważa się moment złożenia zamówienia. Brak zgłoszenia zastrzeżeń do Regulaminu w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia jest jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z Regulaminem abcfirany.pl  i akceptuje jego treść, co z kolei jest uważane za zobowiązanie uiszczenia całości przedpłaty.
 

B. Warunki dokonania przedpłaty i Aktywacja PRODUKTU.
 

        1. Warunkiem aktywacji PRODUKTU jest dokonanie przedpłaty w wysokości składanego zamówienia. W przypadku PRODUKTU opłaconego przelewem tradycyjnym, do momentu zaksięgowania przedpłaty przez Bank i odznaczenia w SYSTEMIE PRODUKT pozostaje nieaktywny.
 

        2. W odniesieniu do VOUCHERÓW po zakupie KLIENT może uzyskać paragon fiskalny bądź Fakturę VAT.
 

        3. W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.
 

        4. W żadnym wypadku VOUCHER oraz otrzymane produkty za pośrednictwem jego realizacji nie podlegają wymianie na pieniądze.
 

        5. Dokonanie przedpłaty może nastąpić w następujący sposób:

a) poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy,

b) gotówką (w tym płatność za pobraniem),

c) z wykorzystaniem wszelkich innych partnerskich systemów płatności akceptowanych przez SYSTEM.
 

        6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy zgodny z Cennikiem dostaw i opłat administracyjnych dostępnym w Załączniku nr 2 do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu).
 

        7. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą:

a) jej wpływu na rachunek abcfirany.pl w Banku ING Bank Śląski

b) z chwilą uregulowania płatności za pobraniem,
 

D. Metody i koszty dostawy.
 

        1. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA zgodnie z jego wyborem w następujący sposób:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki następuje w każdy roboczy dzień po dokonaniu przedpłaty. Dostarczenie następujące zwykle w ciągu 2-5 dni roboczych ale jest uzależnione od pracy poczty, za ewentualne opóźnienia abcfirany.pl nie ponosi odpowiedzialności,

b) za pośrednictwem firm kurierskich na podany w zamówieniu adres, co zazwyczaj następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od dokonania przedpłaty, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co abcfirany.pl nie ponosi odpowiedzialności,

c) do Paczkomatów, zazwyczaj w ciągu 3-4 roboczych od dokonania przedpłaty, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co abcfirany.pl  nie ponosi odpowiedzialności,
 

        2. W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego VOUCHERA pod wskazanym w zamówieniu adresem, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA opłaty zgodnej z wybraną formą dostawy i nie odbywa się na koszt abcfirany.pl
 

        3. W przypadku dostawy kurierem, przez paczkomaty lub Pocztę Polską VOUCHER zapakowany będzie nieodpłatnie w kopertę.
 

E. Warunki REZERWACJI i REALIZACJI PREZENTU.
 

        1. OBDAROWANY może zrealizować PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI. W celu realizacji PREZENTU, OBDAROWANY musi dokonać zakupu przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERU.
 

        2. Niezrealizowanie VOUCHERU w OKRESIE WAŻNOŚCI, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
 

        3. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń zawartych w regulaminie VOUCHERA i regulaminie sklepu abcfirany.pl.
 

        4. VOUCHER umożliwia złożenie tylko jednego zamówienia. Nie jest możliwe składanie kilku zamówień na łączną kwotę, na którą opiewa VOUCHER
 

        5. OBDAROWANEMU nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce ani przelewem, gdy wartość otrzymanego towaru jest niższa niż wartość nominalna VOUCHERA. Nie zwracamy różnicy(reszty).
 

        6. W przypadku gdy wartość zamówienia dokonywanego przez OBDAROWANEGO przekracza wartość VOUCHERA, OBDAROWANY zobligowany jest do dokonania nadpłaty na konto sklepu abcfirany.pl
 

        7. Warunkiem realizacji VOUCHERA jest wpisanie KODU VOUCHERA w koszyku zakupowym w pole ”Kupon rabatowy” przy realizacji w sklepie internetowym. Wartość zamówienia zostanie wtedy obniżona o wartość VOUCHERA.
 

 

F. Warunki wymiany.
 

        1. W przypadku VOUCHERA nie przysługuje prawo wymiany. Nie jest możliwa również zamiana VOUCHERA na gotówkę
 


G. Zagubienie lub zniszczenie PRODUKTU.
 

        1. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia PRODUKTU, istnieje możliwość wystawienia duplikatu PRODUKTU.
 

        2. Warunkiem wystawienia duplikatu jest wniosek pisemny KLIENTA skierowany do BOK abcfirany.pl zawierający dowodu zakupu. W niektórych przypadkach BOK może wymagać dodatkowych informacji lub prosić o przesłanie dodatkowych oświadczeń podpisanych przez KLIENTA.
 

        3. Wystawienie duplikatu PRODUKTU nie jest możliwe, jeśli OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA minął lub PREZENT został zrealizowany
 

        4. Duplikat PRODUKTU może zostać dostarczony wyłącznie w wersji elektronicznej (ePRODUKT).
 

 

H. Ceny VOUCHERÓW.

 

        1. Ceny VOUCHERÓW w abcfirany.pl:

a) podawane są w złotych polskich,

b) podane są w cenach brutto,

c) nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i opłat dodatkowych.
 

        2. Cena podana przy każdym VOUCHERZE jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 

        3. Abcfirany.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny VOUCHERÓW w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 

A. Odstąpienie od umowy.
 

        1. Zakupy na odległość.

a) W ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA, jeśli nie został jeszcze zrealizowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym abcfirany.pl pisemnie na adres firmy DUET OLEJNIK AGNIESZKA lub na adres info@abcfirany.pl i pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu wystawionego za dokonanie przedpłaty. Decydując się na realizację VOUCHERA,  KLIENT zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu opisanego powyżej.

b) Abcfirany.pl zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności.

c) Wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną. Do zwrotów używany jest taki sam sposób zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.

         2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe abcfirany.pl w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty na konto bankowe w niższej niż podana wysokości.


 

B. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
 

        1. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym abcfirany.pl pisemnie na adres firmy lub na adres info@abcfirany.pl. W przypadku reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, KLIENT zgłasza w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji VOUCHERA. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER ZAMÓWIENIA, KOD VOUCHERA, opis sytuacji.
 

        2. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
 

        3. OBDAROWANY ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym abcfirany.pl pisemnie na adres firmy lub na adres info@abcfirany.pl. W przypadku reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, OBDAROWANY zgłasza w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji VOUCHERA. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, KOD VOUCHERA, NUMER ZAMÓWIENIA, opis sytuacji.
 

        4. W przypadku Reklamacji zgłoszonej przez OBDAROWANEGO, Kwota wykorzystanego VOUCHERA zostaje zwrócona w formie kodu rabatowego o wartości odpowiadającej wartości VOUCHERA wykorzystanego w trakcie realizacji VOUCHERA. W przypadku wystąpienia dopłaty do zamówienia w momencie dokonywania zakupu, zostaje ona zwrócona na konto OBDAROWANEGO.
 

        5. Abcfirany.pl będzie dążyć do rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia każdej pisemnej reklamacji, kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.
 

        6. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiada firma realizująca dostawę. W razie uszkodzenia przesyłki należy przed odbiorem przesyłki spisać protokół szkody podpisany przez pracownika tejże firmy lub odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki i poinformować o tym BOK.
 

        7. Pracownicy BOK są uprawnieni do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych w imieniu firmy.

 

 

V. PRAWO ABCFIRANY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

A. Abcfirany.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja VOUCHERA okazałaby się niemożliwa (np. siła wyższa) - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez abcfirany.pl ofertę specjalną.
 

B. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji VOUCHERA lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od abcfirany.pl, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez wykonawcę i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna, wojna itp.

 

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
 

A. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest Duet Olejnik Agnieszka
 

B. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO, abcfirany.pl przetwarzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

A. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.
 

B. KLIENT przed otrzymaniem VOUCHERA otrzymuje niniejszy Regulamin. Poprzez przyjęcie VOUCHERA oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. KLIENT jest zobowiązany do poinformowania OBDAROWANEGO, któremu przekazuje VOUCHER, o treści niniejszego Regulaminu.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu